Cantonese Phrasebook

Meeting People

English
Cantonese
yes
hai
no
m hai
thank you
doh jeh, m goi
you are welcome
m sai haak hei
please
m goi, ching
excuse me
ching yeung, dui m chu
hello
nei ho
goodbye
joi gin
Good morning
jo san
Good night
maan on, jo taau
I do not understand
ngoh m ming baak
Do you speak…?
lei sik gong…ma?
English
ying man
What is your name?
lei giu me ye meng?
Nice to meet you
rho go hing ying sik lei
How are you?
nei ho ma?
good
ho
bad
m ho

Directions

English
Cantonese
map
dei to
left
joh
right
yau
straight on
jik hui
far
yuen
near
gan

Methods of Transport

English
Cantonese
Where is…?
bin do hai…?
How much is the fare?
che fai gei doh chin?
ticket
piu
A ticket to…, please
yat jeung piu hui…, m goi
Where are you going?
nei yui hui bin?
Where do you live?
nei ju hai bin?
train
foh che, tit lo
bus
gung gung hei che, ba si
underground
dei ha tit
airport
fei gei cheung
train station
foh che jaam
bus station
gung gung hei che jaam, ba si jaam
underground station
dei tit jaam
departure
chut ching
arrival
yap ching
parking
ting che cheung

Time

English
Cantonese
What time is it?
gei dim jung a?
today
gam yat
yesterday
kam yat
tomorrow
ting yat

Accommodation

English
Cantonese
hotel
lui goon
room
fong
reservation
ding, yue ding
Are there any vacancies?
ching man gam maan yau mo hung fong?
No vacancies
mo saai hung fong
passport
woo jiu

Places

English
Cantonese
post office
yau ching guk
bank
ngan hong
police station
ging chaat guk
hospital
yi yuen
chemist
yeuk fong
shop
dim po
restaurant
chaan teng, jau lau
museum
bok mat goon
church
gau tong
square
gong yuen
street
gaai do, ma lo

Shopping

English
Cantonese
How much does this cost?
ni goh gei doh chin?
I will buy it
ngoh yiu maai ni goh
I would like to buy…
ngoh seung maai…
Do you have…?
lei yau mo…?
open
hoi
closed
yau sik
postcard
ming shun pin
stamps
yau piu
little
siu-siu
lot
taai doh
all
chuen bo

Meals

English
Cantonese
breakfast
cho chaan
lunch
ng chaan
dinner
maan chaan
vegetarian
so sik jeh
cheers!
ging jau, yam booi
The bill please
maai daan, m goi

Drinks

Drinks

English
Cantonese
drink
yam ban
coffee
ga feh
tea
cha
juice
jap
water
shui
beer
beh jau
wine
jau

Food

English
Cantonese
meat
yuk
fish
yue
vegetable
sho choi
fruit
shui gwoh
potato
ma ling sue
salad
sa laai
dessert
tim ban

Buy phrasebooks online at Amazon.co.uk

Mandarin Phrasebook

Meeting People

English
Mandarin
yes
shi
no
b� shi
thank you
x�e x�e
you are welcome
bu yong xie
please
q�ng
excuse me
qi-ng r�ng, dui bu qi
hello
ni hao
goodbye
z�i ji�n
Good morning
zao-an
Good night
wan-an
I do not understand
wo-b� m�ng b�i
Do you speak…?
ni-h�i jia-ng…ma?
English
yi-ng yu
Chinese
pu-to-ng h�a / h�n yu
What is your name?
ni-ji�o shen me m�ng zi?
Nice to meet you
hen-gao-x�ng y� ji�n ni
How are you?
ni-hao-ma?
good
hao
bad
b� hao

Directions

English
Mandarin
map
d� t�
left
zuo
right
y�u
straight on
zh�
far
yuan
near
j�n

Methods of Transport

English
Mandarin
Where is…?
zai-na li-?
How much is the fare?
che-fei duo shao?
ticket
piao
A ticket to…, please
y� zha-ng q�…de pi�o
Where are you going?
ni-q� na li?
Where do you live?
ni-zh� z�i na li?
train
huo-che
bus
gong-g�ng q� che
underground
d� tie
airport
fei-ji-chang
train station
huo-che-zh�n
bus station
gong-g�ng q� che-zh�n
underground station
d� tie-zh�n
departure
chu-j�ng
arrival
r� j�ng
parking
t�ng che-chang

Time

English
Mandarin
What time is it?
j� dian-zh�ng le?
today
jin-tian
yesterday
z�o tian
tomorrow
m�ng tian

Accommodation

English
Mandarin
hotel
l� guan
room
k� f�ng
reservation
y� d�ng
Are there any vacancies?
jin-wan-you-m�i you-kong-f�ng
No vacancies
k� man-/ m�i you-kong-f�ng
passport
h� zh�o

Places

English
Mandarin
post office
y�u j�
bank
y�n h�ng
police station
jing-ch� j�
hospital
yi-yu�n
chemist
y�o f�ng
shop
di�n
restaurant
jiu-l�u
museum
b� w� guan
square
fang, guang chang
street
jie

Shopping

English
Mandarin
How much does this cost?
zhe duo-shao-qi�n?
I will buy it
wo-mai
I would like to buy…
wo-y�o mai…
Do you have…?
ni you-m�i you…?
open
kai
closed
guan
postcard
m�ng x�n pi�n
stamps
y�u pi�o
little
yi dian er
lot
hen-duo
all
qu�n b�

Meals

English
Mandarin
breakfast
zao-can
lunch
wu-can
dinner
wan-can
vegetarian
s� sh� zhe
cheers!
gan bei
The bill please
qing-j�e zh�ng

Drinks

Drinks

English
Mandarin
drink
yin-li�o
coffee
ka-fei
tea
ch�
juice
guo-zhi
water
shui
beer
p� jiu
wine
jiu

Food

English
Mandarin
meat
ro�
fish
y�
vegetable
c�i
fruit
shui-guo
potato
ma-l�ng shu
salad
sa-l�
dessert
ti�n pin

Buy phrasebooks online at Amazon.co.uk