Meeting People

English
Mandarin
yes
shi
no
b� shi
thank you
x�e x�e
you are welcome
bu yong xie
please
q�ng
excuse me
qi-ng r�ng, dui bu qi
hello
ni hao
goodbye
z�i ji�n
Good morning
zao-an
Good night
wan-an
I do not understand
wo-b� m�ng b�i
Do you speak…?
ni-h�i jia-ng…ma?
English
yi-ng yu
Chinese
pu-to-ng h�a / h�n yu
What is your name?
ni-ji�o shen me m�ng zi?
Nice to meet you
hen-gao-x�ng y� ji�n ni
How are you?
ni-hao-ma?
good
hao
bad
b� hao

Directions

English
Mandarin
map
d� t�
left
zuo
right
y�u
straight on
zh�
far
yuan
near
j�n

Methods of Transport

English
Mandarin
Where is…?
zai-na li-?
How much is the fare?
che-fei duo shao?
ticket
piao
A ticket to…, please
y� zha-ng q�…de pi�o
Where are you going?
ni-q� na li?
Where do you live?
ni-zh� z�i na li?
train
huo-che
bus
gong-g�ng q� che
underground
d� tie
airport
fei-ji-chang
train station
huo-che-zh�n
bus station
gong-g�ng q� che-zh�n
underground station
d� tie-zh�n
departure
chu-j�ng
arrival
r� j�ng
parking
t�ng che-chang

Time

English
Mandarin
What time is it?
j� dian-zh�ng le?
today
jin-tian
yesterday
z�o tian
tomorrow
m�ng tian

Accommodation

English
Mandarin
hotel
l� guan
room
k� f�ng
reservation
y� d�ng
Are there any vacancies?
jin-wan-you-m�i you-kong-f�ng
No vacancies
k� man-/ m�i you-kong-f�ng
passport
h� zh�o

Places

English
Mandarin
post office
y�u j�
bank
y�n h�ng
police station
jing-ch� j�
hospital
yi-yu�n
chemist
y�o f�ng
shop
di�n
restaurant
jiu-l�u
museum
b� w� guan
square
fang, guang chang
street
jie

Shopping

English
Mandarin
How much does this cost?
zhe duo-shao-qi�n?
I will buy it
wo-mai
I would like to buy…
wo-y�o mai…
Do you have…?
ni you-m�i you…?
open
kai
closed
guan
postcard
m�ng x�n pi�n
stamps
y�u pi�o
little
yi dian er
lot
hen-duo
all
qu�n b�

Meals

English
Mandarin
breakfast
zao-can
lunch
wu-can
dinner
wan-can
vegetarian
s� sh� zhe
cheers!
gan bei
The bill please
qing-j�e zh�ng

Drinks

Drinks

English
Mandarin
drink
yin-li�o
coffee
ka-fei
tea
ch�
juice
guo-zhi
water
shui
beer
p� jiu
wine
jiu

Food

English
Mandarin
meat
ro�
fish
y�
vegetable
c�i
fruit
shui-guo
potato
ma-l�ng shu
salad
sa-l�
dessert
ti�n pin

Buy phrasebooks online at Amazon.co.uk