VIETNAM

Meeting People

English
Vietnamese
yes
có, vâng, da
no
không
thank you
cám on
you are welcome
không có chi
please
xin vui ḷng
excuse me
xin lo i
hello
xin chào
goodbye
tam bie t
Good morning
xin chào
Good night
chúc ngu, ngon
I do not understand
tôi không hiêu
Do you speak...?
anh (m) / chi (f) có nói tiê'ng...không?
English
anh
What is your name?
tên anh (chi) là ǵ?
Nice to meet you
râ't hân ha nh
How are you?
anh (chi) có khoe không?
good
tó't
bad
xâ'u, không tô't

Directions

English
Vietnamese
map
ban ddô'
left
trái
right
phai
straight on
tha ng
far
xa
near
gâ'n

Methods of Transport

English
Vietnamese
Where is...?
...o-dâu?
How much is the fare?
giá vé là bao nhiêu
ticket
A ticket to..., please
cho tôi xin môt vé-di
Where are you going?
anh chi-di-dâu?
Where do you live?
anh chi sô'ng o ddâu
train
xe lu a
bus
xe bus
underground
tàu ddiê n ngâ'm
airport
sân bay
train station
ga xe lu a
bus station
bê'n xe bus
underground station
bê'n tàu ddiê n ngâ'm
departure
di, kho hành
arrival
dê'n
parking
cho-dâ u xe

Time

English
Vietnamese
What time is it?
mâ'y gị rô'i nhi?
today
hôm qua
tomorrow
ngày mai

Accommodation

English
Vietnamese
hotel
khách sa n, hotel
room
pḥng
reservation
dat chô-tru-ó-c
Are there any vacancies?
hôm nay c̣n pḥng trô'ng không?
No vacancies
hê't chô
passport
hô chiê'u

Places

English
Vietnamese
post office
buu-diê-n
bank
ngân hàng, nhà bang
police station
dô'n ca nh sát
hospital
bê nh viê n, nhà thu o ng
chemist
hiê u thuô'c
shop
cu a hàng
restaurant
nhà hàng, quán an
museum
ba o tàng
church
nhà tḥ
square
qua ng tru ̣ ng
street
du ̣ ng, phô'

Shopping

English
Vietnamese
How much does this cost?
cái này giá bao nhiêu?
I will buy it
tôi mua cái này
I would like to buy...
tôi muô'n mua...
Do you have...?
ông (bà) có...không?
open
mo cu a
closed
dóng cu a
postcard
buu a nh, postcard
stamps
tem
little
ít
lot
nhiê'u
all
tâ't ca, hê't

Meals

English
Vietnamese
breakfast
an sáng
lunch
an tru a
dinner
an tô'i
vegetarian
an chay
cheers!
chúc su'c khoe, vô
The bill please
tôi muô'n tra tiê'n

Drinks

English
Vietnamese
drink
dô' uô'ng
coffee
cafe
tea
trà
juice
nu o'c trái cây
water
nu o'c
beer
bia
wine
ru o u

Food

English
Vietnamese
meat
thi t
fish
vegetable
rau
fruit
trái cây
potato
khoai tây
salad
salat
dessert
tráng miê ng

Buy phrasebooks online at Amazon.co.uk